Obchodní podmínky do 31. ledna 2016

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.luciemarkova.com (dále jen „Internetový obchod“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu, jímž je Lucie Marková, se sídlem: Praha 4, Nad Pískovnou 40, PSČ 140 00, IČ: 865 92 980, (dále jen „Prodávající“), vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupní smlouva“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Pro objednání zboží Kupující „vloží“ vybrané zboží do elektronického nákupního košíku a řádně vyplní objednávkový formulář v Internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“). Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.2. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to zejména s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko na stránce s přehledem připravené Objednávky. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.

2.4. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí emailem označeným jako „Potvrzení objednávky“ zaslaným na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce či v jeho uživatelském rozhraní. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením obdržení Objednávky Prodávajícím Kupujícímu.

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese Kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Všechny ceny uváděné na webových stránkách Internetového obchodu jsou včetně DPH.

3.2. Ceny uváděné na webových stránkách Internetového obchodu jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění Objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v Internetovém obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Po objednání zboží však změna ceny v Internetovém obchodě již nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v Objednávce. Před odesláním Objednávky je vypočtena celková cena za zboží včetně nákladů souvisejících s balením a dodáním zboží.

3.3. Cenu zboží včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
➢ v hotovosti při převzetí zboží;

3.4. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle Prodávající Kupujícímu společně se zbožím. V případě, že o to Kupující Prodávajícího požádá, zašle Prodávající Kupujícímu dodatečně daňový doklad – fakturu v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce či v uživatelském rozhraní Kupujícího.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Způsob doručení zboží je Kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách Internetového obchodu.

4.2. Objednané zboží je Prodávajícím expedováno Kupujícímu zpravidla následující pracovní den po potvrzení Objednávky, není-li na webových stránkách Internetového obchodu uvedeno jinak. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od potvrzení Objednávky Prodávajícím, zavazuje se Prodávající Kupujícího vyrozumět o předpokládaném termínu dodání.

4.3. Prodávající se zavazuje po dobu čtrnácti (14) dnů od potvrzení Objednávky rezervovat objednané zboží pro Kupujícího, nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím jinak. Jestliže nebude v této lhůtě Objednávka uhrazena nebo zboží vyzvednuto, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.

5. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má Kupující coby spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a jakékoliv sankce. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou níže v Obchodních podmínkách či na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou tamtéž.

5.2. Zároveň s odstoupením od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zpět zaslané zboží, a to na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou níže v Obchodních podmínkách. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1. Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu zboží Kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy Prodávajícímu dle čl. 5.1. Obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1. Kupující má právo reklamovat zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka (viz čl. 6.4. níže) a bylo zakoupeno prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího.

6.2. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o případných zjištěných vadách.

6.3. Prodávající neodpovídá za vady způsobené přepravcem (tyto je nutné reklamovat u přepravce při převzetí zboží).

6.4. Na zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců.

6.5. Kupující v případě reklamace neprodleně kontaktuje Prodávajícího na emailovou adresu uvedenou v čl. 8.4. těchto Obchodních podmínek a do emailu vepíše reklamační sdělení následujícího obsahu (dále jen „Reklamační sdělení“):

Předmět: Reklamace a č. faktury
Obsah: Jméno a příjmení, popř. firma Kupujícího, kontaktní údaje (adresa, emailové spojení, příp. též telefonické spojení), důvod reklamace a uplatňovaný nárok (viz čl. 6.9. Obchodních podmínek), případně bankovního spojení, pokud Kupující žádá vrácení peněz či poskytnutí slevy v souladu s čl. 6.9. Obchodních podmínek.

6.6. Reklamované zboží, na něž se vztahuje záruka (viz čl. 6.4. výše), Kupující zašle na vlastní náklady společně s Reklamačním sdělením a dokladem o nabytí reklamovaného zboží, příp. jiným důkazem o nákupu zboží u Prodávajícího, jako doporučenou zásilku (nikoliv na dobírku) na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 8.4. Obchodních podmínek a zásilku označí slovem „REKLAMACE“. Reklamované zboží zaslané Kupujícím na náklady Prodávajícího (dobírka) nebude přijato.

6.7. Reklamace jsou vyřizovány nejpozději do třiceti (30) dnů od obdržení Reklamačního sdělení a zboží Prodávajícím. V této lhůtě může Prodávající reklamaci uznat či odmítnout, o čemž Kupujícího vyrozumí emailem zaslaným na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Reklamačním sdělení.

6.8. V případě, že reklamace bude Prodávajícím odmítnuta, reklamované zboží bude společně s odůvodněním odmítnutí reklamace Prodávajícím zasláno na náklady Prodávajícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou v Reklamačním sdělení.

6.9. V případě, že reklamace bude Prodávajícím uznána, Prodávající dle požadavku Kupujícího uvedeného v Reklamačním sdělení:

a) v případě, že reklamovaná vada zboží je vadou odstranitelnou

i. zboží opraví, nebo,
ii. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zboží vymění, případně, týká-li se vada jen součásti zboží, provede výměnu této součásti, nebo
iii. v případě, že postup dle bodu i. či ii. tohoto článku není možný, Prodávající dle požadavku Kupujícího poskytne Kupujícími přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo vrátí Kupujícímu cenu zboží zpět.

b) v případě, že reklamovaná vada zboží je vadou neodstranitelnou

i. zboží vymění, nebo
ii. poskytne přiměřenou slevu z ceny zboží či vrátí Kupujícímu cenu zboží zpět dle povahy neodstranitelné vady.

V případě postupu dle písm. a) bodu iii. tohoto článku či písm. b) bodu ii. tohoto článku bude příslušná částka převedena na účet Kupujícího uvedený v Reklamačním sdělení. V ostatních případech bude opravené či vyměněné zboží Prodávajícím zasláno na náklady Prodávajícího Kupujícímu na adresu uvedenou v Reklamačním sdělení.

6.10. Náklady na dopravu reklamovaného zboží k Prodávajícímu hradí Kupující, náklady na dopravu opraveného či vyměněného zboží zpět ke Kupujícímu hradí Prodávající.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, která nejsou výslovně upraveny příslušnou smlouvou či Obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti.

8.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních Obchodních podmínek. Prodávající a Kupující se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.4. Kontaktní údaje Prodávajícího:

adresa pro doručování: Lucie Marková Design, Pechlátova 334/1a, Praha 5, 150 00
telefon: +420-776-655-554
email: lucie@luciemarkova.com 


8.5. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.10.2013, 12:00 hodin. Předchozí Obchodní podmínky jsou archivovány Prodávajícím.