Podmínky zpracování osobních udajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ V RÁMCI VAŠÍ REGISTRACE

I. OSOBNÍ ÚDAJE

Ochrana Vašich osobních údajů, jste – li fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto souhlasíte se zpracováním svého jména, příjmení a e-mailové adresy, které jste uvedl/a při své registraci (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“), společností Fashion Space, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Radlice, Pechlátova 334/1a, PSČ 150 00, IČ: 241 28 431, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 181168 (dále jen „Fashion Space“), a to pro účely:

i. zřízení a vedení Vašeho uživatelského účtu;
ii. vytvoření, vedení a využívání databáze zákazníků společnosti Fashion Space, pro zasílání obchodních sdělení;
iii. zasílání obchodních sdělení společností Fashion Space Vaší osobě;
iv. marketingové účely společnosti Fashion Space v nejširším smyslu, včetně propagace společnosti Fashion Space,

čímž je určen rozsah a účel zpracování Vašich Osobních údajů.

Tímto současně vyslovujete svůj souhlas, že zpracováním Vašich Osobních údajů může společnost Fashion Space pověřit jakožto zpracovatele následující třetí osobu Ing. Petra Kozelka, Ph.D., IČ: 74911775, místem podnikání Rabyňská 741/10, 142 00, Praha - Kamýk v souladu s pravidly stanovenými v zásadách ochrany osobních údajů. Kromě osoby uvedené v předchozí větě nebudou Vaše Osobní údaje společností Fashion Space bez Vašeho předchozího souhlasu předávány či zpřístupněny třetím osobám, vyjma případů, kdy bude společnost Fashion Space povinna tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných obdobných rozhodnutí.

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5ti let ode dne udělení tohoto souhlasu (dále jen „Doba souhlasu“).

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Potvrzujete, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, že jste byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, a zavazujete se své Osobní údaje vždy uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat společnost Fashion Space bez zbytečného odkladu o změně ve svých Osobních údajích.

V případě, že byste se domníval, že společnost Fashion Space nebo zpracovatel Vašich Osobních údajů provádí zpracování Vašich Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

i. požádat společnost Fashion Space nebo zpracovatele Vašich Osobních údajů o vysvětlení;

ii. požadovat, aby společnost Fashion Space nebo zpracovatel Vašich Osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich Osobních údajů. Je-li Vaše žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost Fashion Space nebo zpracovatel Vašich Osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost Fashion Space nebo zpracovatel Vašich Osobních údajů žádosti, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Máte právo na přístup ke svým Osobním údajům a požádáte-li o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je společnost Fashion Space povinna Vám tuto informaci předat. Společnost Fashion Space však má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů tímto poskytnutý jste také oprávněn kdykoli odvolat, a to následujícími způsoby: písemně na adresu sídla společnosti Fashion Space, osobně v sídle společnosti Fashion Space, prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu společnosti Fashion Space [info@fashionspace.tv] a prostřednictvím internetové aplikace společnosti Fashion Space dostupné na internetovém linku [Fashionspace.tv].

Byl/a jste také společností Fashion Space informován/a o všech svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, včetně, ale ne výlučně, práv vymezených v § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a dále, že společnost Fashion Space vůči Vám splnila také veškeré další případné informační povinnosti v rozsahu, který zákon o ochraně osobních údajů ukládá či které tento předpokládá.

Zásady ochrany osobních údajů

K ochraně Vašich Osobních údajů jsme přijali přiměřená bezpečnostní opatření. Tato opatření zahrnují jak fyzická, tak technická opatření k ochraně vašich dat před zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zpřístupněním, ztrátou, jejich úpravou nebo zničením.

Fyzická bezpečnostní opatření, například uzamčené dveře s kódovaným přístupem, kamerový monitoring prostoru, fyzická ostraha budovy a s tím související kontrolovaný přístup do prostor budovy;

Technologická bezpečnostní opatření, například použití antivirového softwaru;

II. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Tímto udělujete společnosti Fashion Space ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o aktuální nabídce společností Fashion Space nabízených výrobků a služeb, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na Vaši emailovou adresu, kterou jste uvedl jako své kontaktní spojení při registraci v sekci označené jako „*E-mailová adresa“.

Jste přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti Fashion Space, osobně v sídle společnosti Fashion Space, prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu společnosti Fashion Space [info@fashionspace.tv] a prostřednictvím internetové aplikace společnosti Fashion Space dostupné na internetovém linku [Fashionspace.tv].

Fashion Space, s.r.o.